Statut

Celem Fundacji są:

 1. Działalność edukacyjna, kulturalna, społeczna dotycząca oraz aktywna promocja zdrowego trybu pracy, ergonomii pracy, zdrowego trybu życia, ekologii i zielonych technologii;
 2. Rozwijanie kontaktów naukowych, kulturalnych i społecznych pomiędzy przedstawicielami różnych krajów, społeczności.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność kulturalną:
  • a) organizowanie wystaw, konferencji, spotkań, pokazów filmowych oraz wydawanie publikacji.
 2. Działalność edukacyjną:
  • a)  upowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie pracy, ergonomii pracy, zdrowym trybie życia, zielonych technologiach;
  • b)  promowanie aktywnej działalności społecznej, wolontariackiej oraz upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym;
  • c)  promowanie zdrowego trybu pracy, ergonomii pracy, zdrowego trybu życia i ekologii;
  • d)  działalność z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i promowanie dobrych praktyk w tym zakresie.
 3. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
 4. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 5. Współpracę z przedsiębiorcami polskimi i zagranicznymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.